Fondation CERDEL

Ce blog est une initiative qui vise à maintenir un contact plus étroit entre la Fondation CERDEL et ses partisans et sympathisants. Ces derniers y trouveront, au cours des prochains mois, un journal des messages, des rencontres et des discussions tenues dans le cadre de la réponse de la  Fondation CERDEL à la pandémie du COVID-19. La Fondation était au courant, dès décembre 2019, de l’épidémie en République Populaire de Chine, à Wuhan; nous n’avions toutefois commencé à réfléchir à une éventuelle arrivée du virus en Haïti que lors du Carnaval-2020 raté de Port-au-Prince, fin février 2020. 

A quelque chose malheur était bon! Des milliers de carnavaliers venus des USA et de  l’Europe auraient certainement apporté avec eux ce cruel virus au pays bien plus tôt et dans des circonstances qui auraient grandement facilité sa dissémination. 

C’est à partir de la mi mars que, à la Fondation, nous avons sérieusement commencé à envisager notre contribution à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Haïti. La Direction exécutive a proposé à cet effet un plan d’actions en cinq points : 1) informer la population; 2) vulgariser les actions de protection et de prévention; 3) contribuer à gestion de la crise; 4) appuyer les efforts de relèvement; 5) analyser nos efforts pour en tirer les leçons et les bonnes pratiques que nous aurions apprises. 

La plupart des entrées de ce journal sont en créole car elles étaient destinées en priorité à un public haïtien. 

Sujets retenus pour l’année 2020

 • Le corona virus est à nos portes
 • Prévention au niveau des communautés
 • Traitements et “remèdes”
 • Réponse humanitaire
 • Plan de redressement
 • Ré-ouverture de l’école
 • Relèvement économique 
 • Renforcement de la protection civile locale  
 • Leçons apprises.

 

Le corona virus est à nos portes

 

17 mas 2020

Note de l’association des psychiatres : 

“Pendant ces moments de pandémie, il est normal que vous parliez à vos murs, à vos plantes et à leurs pots, mais vous devez nous contacter seulement dans le cas où ils vous répondent”.😂

23 mas 2020

Epidemi kowona viris : Istwa yon dezas nou te ka anpeche

Pwovèb la di se pa lè kabrit fin pase nan jaden w pou rele pou yo fèmen baryè. An Ayiti, nan mwa fevrye ak nan kòmansman mwa mas, lè okenn ka potko deklare, nou pat fèmen baryè nou yo atan pou n te pwoteje popilasyon kont kowona viris. Men se poko lè pou n blame pèsonn: se tèt ansanm k ap soti nou nan move sitiyasyon nou ye la. N ap regle kont tout moun nan eleksyon k ap vini la, nan fen 2020 oubyen ane pwochenn.

Ki kote nou gad, jodiya 22 mas, ak 6 ka enfeksyon epi plizyè santèn moun ki kontamine?

Nan eta dezòganizasyon ak enpwovizasyon nou ye kounyen la, nou ka atann nou a yon sitiyasyon ki pral menm jan ak epidemi chikungunya a, men pi grav ankò : plis pase mwatye popilasyon an ka enfekte nan semenn ak mwa k ap vini la yo! Pi fo nan sa ki pral atrape kowona viris la (80% nan moun ki enfekte yo) ap malad yon ti tan epi y ap refè; sa se pou moun ki ansante yo. Genyen tou k ap pase yon ti tan malad (15% moun ki enfekte yo) men yo menm tou y ap refè. 

Lè sa, epidemi a ap fe yon ti diminye. Maladi a ap la toujou wi, men n ap jwenn mwens moun k ap kontamine lòt moun; epi tou n ap gen medikaman e petèt yon vaksen kont kowona viris sa. Antretan, nou ka gen plis pase 350 000 moun  – gran moun ak moun malad sitou – ki pral bezwen swen entansif nan lopital pou maladi a nan mwa avril, me, jen ak jiyè ane sa (se rès 5% moun ki enfekte yo). 

Wi 350 000 moun!

Nan ki lopital nou pral trete moun sa yo? Ak ki dokte? Ak ki enfimyè? Ak ki materyèl? Gouvènman an poko di nou anyen sou kestyon sa yo.

Nou menm, gran moun ak moun malad yo, sèl sa nou ka fè se bat pou nou pa pran maladi a nan moman sa. Mete tèt nou an karantèn volontè epi respekte konsiy yo :

 • lave men nou souvan; 
 • pa mete men nou nan figi nou; 
 • netwaye ak dlo kloròx manch pòt ak tout kote men pase yo;
 • rete lakay nou si nou pa bezwen deyò; 
 • kenbe distans 3 pa — sètadi 2 mèt — ak tout moun sitou ak gran moun ak moun ki malad yo; 
 • mete yon mask oubyen mare yon moso twal devan bouch ak nen ou siw kòmanse touse;
 • pa kache maladi; 
 • chèche laswayay kote nou kapab si nou malad.

Epi espere, anvan fen ane a, n ap gen yon vaksen oubyen medikaman doktè ap ka preskri nou kont kowona viris. Lavi pral rekòmanse aprè, nan 4 mwa ou nan ennan pou moun ki rete yo. San travay. Nan grangou. Ak plis ensekirite.

Se kounyen an pou nou kòmanse reflechi sou lavi ki pral reprann aprè epidemi kowona viris sa.  

 • Ki vizyon nou genyen pou peyi nou an?
 • Ki jan nou pral òganize nou pou malè pandye menm jan ak kowona viris la pa tonbe sou tèt nou ankò?
 • Ki moun nou pral mete alatèt nou fwa sa pou dirije nou?
 • Se sèl nou menm ki pou reponn kestyon sa yo!

24 mas 2020

Pwoblèm la se pa di moun pa soti.               

 • Se soti ak yon mask oubyen yon mouchwa pou pwoteje nen ak bouch ou
 • Se respekte distans sosyal la – sètadi 3 pa oubyen 2 mèt
 • Se evite soti 
 • Se dezenfekte manch pòt, bokit dlo, lave rad nou (erezman nou nan sezon lapli)
 • Epi lave men nou ak savon. Tout sa se patisipasyon endividyèl pa nou pou nou lite kont kowonaviris. Epi n ap tou amelyore kondisyon ijyèn nou yo.

27 mas 2020

Le Directeur exécutif de la Fondation CERDEL portant un masque facial fabriqué avec du tissu ghanéen par June Neff Pierre-Louis, la Présidente du Conseil d’administration de la Fondation.

30 Mas 2020

Kote pou  nou netwaye souvan nan yon jounen ak yon eponj oubyen yon mòso twal pwop ki tranpe nan yon ti dlo kloròks :

– telefòn                

– manch pot              

– switch pou limyè ak pou vantilatè              

– manch frijidè                  

– robinèt evye ak robinèt lavabo                

– manch chasdlo twalèt              

– manch ak rebò mamit nou pran dlo                

– remòt televizyon                

– bouton radyo                

– tout kote ki gen mak men sou yo.

31 mas 2020

Maladi Kovid-19 vle sanble maladi tibèkiloz (TB) : se yon maladi ki ka atake poumon nou. Tout sa yo te aprann nou fè pou n pa pran nan TB se menm bagay sa yo pou nou fè pou n pa pran nan Kovid-19, maladi viris Korona k ap taye banda sou Latè.

Pou n pa pran nan TB, granmoun lontan te aprann nou :

– pa bo moun ; pa bay moun lamen 

– pa touse nan figi moun

– pa krache atè

– pa pile krache atè

– pa rantre ak soulye nou andedan kay 

– lave men nou souvan ; se yon bon pratik ijyèn

– bay moun ki gen TB yon bwa long 

– mete moun ki gen TB an karantenn.

Ebyen tout prensip sa yo toujou valab pou maladi korona viris la.

Men yon presizyon sepandan pou moun ki etidye byoloji :  Aloske yon bakteri (tankou basiy Kòk ki bay TB) se yon bagay ki vivan sètadi li ka miltipliye pou kont li, yon viris (tankou Korona viris ki bay maladi Kovid-19) se yon patikil òganik ki pa vivan, kidonk li pa ka multipliye pou kont li.