Photo credit: Stephanie Pierre-Louis

Welcome | Bienvenue | Byenvini

Fondation CERDEL is the Foundation of the Center for Studies and Research on Local Development Foundation located in Port-Au-Prince, Haiti. Fondation CERDEL is a private, non-profit entity organized under Haitian law with a Board of Directors.


Our Vision

Fondation CERDEL reflects on the roles and the relations among the different actors of Civil society, local authorities, and the State in promoting local development.


Our Mission

 • Governance and planning of community associations, local institutions, and small businesses
 • Community health and nutrition of children and women of reproductive age in marginalized communities
 • Protection of the environment, urban planning, soil and water conservation, recycling, sanitation, and renewable energy.

Please see our Projects/Research Page and Gallery Page.

Our Approach

Fondation CERDEL, a development entrepreneur, collaborates with the public service sector, civil sector actors and decentralized institutions working to improve communities;
Conducts research on local development, community health, and protection of the environment;
Provides support for marginalized communities and individuals.

Please see our Donate Page.

Foundation News

Yon mesaj Fondation CERDEL

Pòtoprens, 20 avril 2020

Pwopozisyon

Nou dakò Leta ka deside ki sektè ki priyoritè epi ki sektè ki esansyèl pou pwoteje nasyon an nan ka yon ijans sanitè. Men nou pa anfavè dispozisyon Gouvènman Ayisyen an pran pou louvri faktori lendi 20 avril 2020 san li pa konsilte lòt aktè nan sosyete a. Anplis, li pa bay nan ki kondisyon anplwaye yo pral travay, ni ki jan y ap pwoteje yo ak fanmi yo alòske menm Gouvènman sa pwolonje Eta Ijans sanitè an Ayiti pou rive jou 19 me 2020.

Se pou sa nou pwopoze pou Gouvènman ak patwon faktori ki louvri yo

1- asire pwoteksyon travayè esansyèl nan faktori yo kont kowonaviris nan respè distans fizik ki rekomande epi tou ak materyèl pwoteksyon tankou gan ak kachne pa egzanp

2- fasilite transpò ak manje pou travayè esansyèl sa yo nan kondisyon ki pwoteje yo kont kowonaviris

3- prevwa pwoteksyon manm fanmi travayè sa yo kont kowonaviris sizoka yo ta enfekte

4- òganize priz an chaj entegral travayè sa yo ak tout manm fanmi yo sizoka yo ta enfekte ak kowonaviris.

Se responsabilite mèt faktori yo pou verifye regilyèman ke konsiy ak pwotokòl yo respekte komsadwa.

Anplus, nou mande pou Gouvènman an asire bon kondisyon travay ak pwoteksyon pou pèsonèl swayan yo tankou doktè, nus, enfimyè ak èdenfimyè yo. Menm bon kondisyon travay ak pwoteksyon kont maladi Covid-19 dwe prevwa pou anbilansye, polisye, ponpye ak pèsonèl premye sekou ak pwoteksyon sivil.

Nou fè pwopozisyon sa yo pou si jamè Gouvènman pa ta respekte yo se li epi li pou kont li k ap pote chay responsabilite a.

./

Pòtoprens, 23 mas 2020


Epidemi kowona viris : Istwa yon dezas nou te ka anpeche

Pwovèb la di se pa lè kabrit fin pase nan jaden w pou rele pou yo fèmen baryè. An Ayiti, nan mwa fevrye ak nan kòmansman mwa mas, lè okenn ka potko deklare, nou pat fèmen baryè nou yo atan pou n te pwoteje popilasyon kont kowona viris.

Men se poko lè pou n blame pèsonn: se tèt ansanm k ap soti nou nan move sitiyasyon nou ye la. N ap regle kont tout moun nan eleksyon k ap vini la, nan fen 2020 oubyen ane pwochenn.

Ki kote nou gad, jodiya 22 mas, ak 6 ka enfeksyon epi plizyè santèn moun ki kontamine?

Nan eta dezòganizasyon ak enpwovizasyon nou ye kounyen la, nou ka atann nou a yon sitiyasyon ki pral menm jan ak epidemi chikungunya a, men pi grav ankò : plis pase mwatye popilasyon an, 6 a 7 milyon moun, pral enfekte nan semenn ak mwa k ap vini la yo!

Pi fo nan sa ki pral atrape kowona viris la (80% nan moun ki enfekte yo) ap malad yon ti tan epi y ap refè; sa se pou moun ki ansante yo. Genyen tou k ap pase yon ti tan malad (15% moun ki enfekte yo) men yo menm tou y ap refè.

Lè sa, epidemi a ap sispann. Maladi a ap la toujou wi, men n ap jwenn mwens moun k ap kontamine lòt moun; epi tou n ap gen medikaman e petèt yon vaksen kont kowona viris sa.

Antretan, n ap gen preske 350 000 moun – gran moun ak moun malad sitou – ki pral bezwen swen entansif nan lopital pou maladi a nan mwa avril, me, jen ak jiyè ane sa (se rès 5% moun ki enfekte yo). Wi 350 000 moun!

Nan ki lopital Nou pral trete moun sa yo? Ak ki dokte? Ak ki enfimyè? Ak ki materyèl?Gouvènman an poko di nou anyen sou kestyon sa yo.

Nou menm, gran moun ak moun malad yo, sèl sa nou ka fè se bat pou nou pa pran maladi a nan moman sa. Mete tèt nou an karantèn volontè epi respekte konsiy yo.

Epi espere, anvan fen ane a, n ap gen yon vaksen oubyen medikaman doktè ap ka preskri nou kont kowona viris. Lavi pral rekòmanse aprè, nan 4 mwa ou nan ennan pou moun ki rete yo. San travay. Nan grangou. Ak plis ensekirite.

Se kounyen an pou nou kòmanse reflechi sou lavi ki pral reprann aprè epidemi kowona viris sa. Ki vizyon nou genyen pou peyi nou an? Ki jan nou pral òganize nou pou malè pandye menm jan ak kowona viris la pa tonbe sou tèt nou ankò? Ki moun nou pral mete alatèt nou fwa sa pou dirije nou?

Se sèl nou menm ki pou reponn kestyon sa yo!

,/

Pòtoprens, 17 mas 2020


Viris Kowona nan papòt nou – ki sa pou nou fè?

Anpil nan nou an Ayiti ap mande ki jan pou nou fè fas kare ak viris kowona ki deja sou fwontyè nou yo. Nou menm ki te viv epidemi kolera konnen gen prekosyon pou nou tout nou te pran pou nou pa te tonbe anba maladi sa.

Men yon lis prekosyon pou nou pran ak epidemi viris kowona sa:

 • lave men nou ak savon souvan
 • pa soti si nou pa bezwen
 • mete yon mask pou pwoteje nen nou ak bouch nou si nou gen sentòm tankou lafyèv ak yon tous sèk
 • trete tout moun kom si yo ka gen kowonaviris la
 • evite foul ak kote moun pil sou pil
 • pran distans ou epi kanpe lwen lòt moun
 • pa rete anba bouch yo
 • pase yon twal mouye ak dlo kloròx nan pwanye ak manch pòt ak sou tout sifas an bwa, metal oubyen plastik kote viris kowona a ka depoze.

Ansanm n ap genyen nouvo batay kont viris kowona a.

./

Port-au-Prince, le 11 janvier 2020

Minute de silence

16h53: Minute de silence

Demain, 12 janvier 2020, réserve une minute de silence et de réflexion à la mémoire de tous ceux qui ont péri lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

16h53: Minit silans

Demen, 12 janvye 2020, rezeve yon minit silans pou yon panse espesyal pou tout fanmi nou, zanmi nou ak tout sa yo ki te peri nan goudou goudou 12 janvye 2010.

./

Port-au-Prince, le 23 octobre 2019


Crise humanitaire imminente en Haïti

Plusieurs mois de troubles sociopolitiques auront pour résultat, dans les semaines à venir, une crise humanitaire sans précédent en Haïti. Les jours sans fin de « peyi lok » (pays fermé) ont fortement fait baisser le commerce et l’approvisionnement en produits alimentaires dans les principales villes du pays. Le ralentissement de la dégringolade de la gourde est d’ailleurs en partie liée au non renouvellement des stocks de grands importateurs, entre autres, de riz, de farine, de sucre et d’huiles de cuisine. Tout cela annonce une augmentation prochaine des prix de ces produits dans un pays où le taux de chômage a augmenté à cause de la fermeture de plusieurs établissements commerciaux. Signalons que le taux d’inflation mensuel pour le mois d’août 2019 s’établissait, selon l’Institut haïtien de statistiques et d’informatique (IHSI) à 19,5% dont 22,6% rien que pour les produits alimentaires.

Le Gouvernement haïtien a d’ailleurs demandé aux Etats Unis d’Amérique de prévoir cette année une aide alimentaire d’urgence dans ce sens pour le pays. Cette aide pourrait permettre d’alléger l’état d’urgence alimentaire en créant des dizaines de milliers d’emplois à haute intensité de main d’œuvre dans les zones les plus affectées.

./

Port-au-Prince, le 30 août 2019.


Collaboration Fondation CERDEL-producteurs agricoles

La Fondation CERDEL expérimente à Marmont, dans le Plateau central, commune de Hinche, et à Ka Dlon, dans les Nippes, commune de Petit Trou, une forme originale de coopération entre la Fondation avec des agriculteurs de ces localités. La Fondation supporte ces agriculteurs pionniers en leur apportant des fonds, environ HTG 25 000, qui sont utilisés pour l’acquisition de semences et de matériel végétal de qualité ainsi que pour l’entretien des plantations. A Marmont, cette collaboration porte sur deux hectares plantes en bananes- canne à sucre tandis qu’à Ka Dlon, elle concernerait un hectare exploité en agroforesterie avec dominance de maïs et de legumineuses.

./

Port-au-Prince, le 15 août 2019.


Régimes alimentaires et zones agro écologiques des habitants d’Anse à Pitres (2ème partie)

Les habitants de la zone aride qui sont concentrés dans la ville d’Anse à Pitres consomment relativement plus de fruits et de légumes riches en vitamine A par rapport aux habitants des zones rurales de mornes semi arides et de montagnes humides; elles proviennent surtout du marché des Pédernales en République dominicaine. En zone de mornes semi arides cependant, ce sont les céréales de base qui sont les plus consommés. Quant aux habitants de la zone de montagnes humides, ils ont un régime plus diversifié en fruits et légumes et en aliments de source animale (viande, poisson, et produits laitiers) que les habitants de mornes semi arides et de la ville.

./

Port-au- Prince, le 28 mai 2019.

Etude de marché d’Anse à Pitres

Le Directeur exécutif de la Fondation CERDEL, M. Raoul Pierre-Louis, a présenté à des cadres de Alianza Por la Solidaridad et de la Coordination régionale des organisations du Sud-est (CROSE) les résultats de l’Etude de

./

Port-au-Prince, le 21 mai 2019.


Régimes alimentaires et zones agro écologiques des habitants d’Anse à Pitres.

Nous sommes bien informés sur la place prépondérante qu’occupe les haricots (pois) et le riz, par exemple, dans le régime alimentaire des Haïtiens. Cette dernière céréale, associée dans le passé avec les familles urbaines relativement aisées, est de moins en moins produite dans le pays ; elle est cependant devenue, l’espace d’une génération, une céréale consommée le matin, le midi et le soir, surtout dans les classes défavorisées des zones urbaines et péri urbaines du pays. Nous sommes par contre peu renseignés sur les différents types de consommation qui seraient liés à la production agricole réalisée par les femmes elles-mêmes en zone rurale.

La Fondation CERDEL a réalisé au mois de novembre 2018, pour le compte de Alianza Por la Solidaridad, une étude sur les productions et consommations dans la commune d’Anse à Pitres. Les données sur les habitudes de consommation d’un sous échantillon de 55 femmes, agricultrices, commerçantes et spéculatrices de produits agricoles ont ete analysées par une équipe de chercheurs de la Fondation qui a examiné les différences dans les régimes alimentaires en relation avec les variations géographiques des productions alimentaires et des caractéristiques socio-économiques des femmes dans les trois zones agroécologiques types de la commune d’Anse à Pitres : la zone aride de la côte ; la zone des mornes semi humides ; et la zone de montagne humides d’altitude. Les résultats de cette étude seront publiés prochainement.

Les chercheurs de la Fondation CERDEL ont trouvé par ailleurs que dans la commune d’Anse à Pitres certains aliments sont consommés pratiquement par toute la population ; c’est le cas du riz, du pain, et de la banane plantain. La pomme de terre et les pâtes, spaghetti et vermicelle, sont consommés par plus de 50% des ménages.

Il convient de signaler que les quantités autoconsommées peuvent être sous-estimée, surtout pour les productions en agriculture commerciale comme la pomme de terre, la carotte, et le chou de la zone de montagnes humides.

./

Port-au-Prince, le 14 mai 2019


Clôture du programme Fondation CERDEL-MICT en mobilisation des ressources fiscales communales.

La Fondation CERDEL a clôturé en mars dernier son programme de coopération avec le Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales et la mairie de Desdunes dans le département de l’Artibonite et celles de Belladère, de Lascahobas et de Mirebalais dans le département du Centre. Ce programme qui a débuté en juin 2017 a permis de géo référencer et de recenser près de 17 000 propriétés bâties dans ces quatre communes.

L’appui de la Fondation CERDEL a porté sur la formation de 32 cadres des mairies et des Agences locales d’impôts et de 72 jeunes en fiscalité locale, en cartographie censitaire et en utilisation d’outils et de logiciels informatiques tels que ONA et CIVITAX. Des milliers de dépliants ont été distribués dans un effort pour sensibiliser les contribuables concernés au civisme fiscal. La Fondation CERDEL a par ailleurs doté chaque commune d’un micro réseau qui garantit l’autonomie en électricité de ces mairies.
Les mairies ont apprécié cette assistance technique. Grâce à cet appui, elles pourront, dès l’exercice fiscal 2018-19, plus que doubler leurs rentrées fiscales en provenance de la CFPB et de la patente.
./

Port-au-Prince, le 3 mai 2019

La Fondation CERDEL collabore à la préparation d’une offre pour le mini réseau électrique d’Anse à Veau.

Le Groupe Elie S. A. (GESA) a soumis le 3 mai 2019 une offre de service à l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie (ANARSE) portant sur la fourniture de courant électrique 24 heures sur 24 à la ville d’Anse à Veau, dans le département des Nippes. L’électricité est produite aux trois quarts à partir du soleil ; une partie de l’énergie sera stockée dans des banques de batteries de zinc-acide pour distribution le soir.

Avec l’assistance technique de WorldWater Solar Technologies, une firme du New Jersey, USA, et de Services techniques Pro, une compagnie électrique haïtienne, la Fondation CERDEL a préparé pour la GESA une proposition innovante qui encouragera l’utilisation et le stockage domestique de l’énergie bon marché produite pendant la journée. Des lampes, ainsi que des ventilateurs et des radios rechargeables seront vendus à crédit pour permettre à toutes les bourses de profiter de cette énergie.

La décision finale d’attribution de la concession électrique d’Anse à Veau sera connue d’ici la fin du mois de mai 2019. La mise en marche de la centrale électrique d’Anse à Veau est prévue pour janvier 2020.

./

Port-au-Prince, March 1, 2019

Electricity 24 hours a day for the residents of Anse à Veau.

Fondation CERDEL, in close collaboration with a U.S. based renewable energy company, is developing for Group Elie SA (GESA) an under one megawatt (MW) independent electric mini-grid model for the city of Anse à Veau. Anse à Veau is located in the Nippes Department, eighty five miles west of Port-au-Prince.

GESA’s bid offer will be submitted to the Haitian National Authority for the Regulation of the Energy Sector (ANARSE) in early spring of this year. The proposed mini-grid is expected to provide the 30,000 residents of Anse à Veau with electric power 24 hours a day starting in January 2020.

Fondation CERDEL, en étroite collaboration avec une entreprise Américaine spécialisée dans la production énergie renouvelable, développe pour le Groupe Elie SA (GESA) un mini-grid électrique d’une capacité inférieure à un mégawatt (MW) pour la ville d’Anse à Veau. Anse à Veau est située dans le Département des Nippes, à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince.

L’offre de service de GESA sera soumise à l’Autorité nationale de régulation du secteur d’énergie (ANARSE) du Gouvernement Haïtien au printemps de cette année. Avec ce projet de mini-grid, ce sont plus de 30 000 résidents d’Anse à Veau qui auront accès à l’énergie électrique 24 heures sur 24 à partir de janvier 2020.

./